Infolinia +48 29 764 11 01

Ogłoszenie: wybory do Rady Nadzorczej

Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach ul. Przemysłowa 31 ogłasza, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. przez pracowników i rolników”

Kliknij, aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia.

zarządził wybory do Rady Nadzorczej

1. W wyborach mogą brać udział rolnicy będący akcjonariuszami Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce.
2. Do zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. uprawnieni są rolnicy akcjonariusze, o których mowa w pkt 1.
Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 w terminie od 11.05.2020 r. do 18.05.2020 r.


Rolnik – akcjonariusz zgłaszający kandydata obowiązany jest podać:


1. Imię i nazwisko kandydata, jego datę urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania.
2. Pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
3. Oświadczenie kandydata o nieuczestniczeniu w organach spółek konkurencyjnych.
4. Listę rolników akcjonariuszy popierających kandydata w ilości co najmniej 30 rolników akcjonariuszy Spółki.


Wzory druków niezbędnych do zgłoszenia kandydata oraz jego poparcia wydawane będą w siedzibie Spółki w godz. 8.00 do 14.00.


Wybory odbędą się w dniu 29.05.2020 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu (029) 764-13-09.

Uwaga: Biorący udział w głosowaniu musi okazać dowód osobisty.

akcjonariusz.pdf

Poleć znajomemu
Wyślij e-mailem
Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-149/12-00
Projektu „ Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności firmy W ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 2007-2013

Zakłady Mięsne ”PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna
w Ławach, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka NIP 758-000-01-14 REGON 55002397 Zarejestrowana pod nr KRS 0000029756 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 31 355 320 zł

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.A.,
ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. oświadczają, iż posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy.